top of page
architecture

השימוש ברחפנים בתחום תשתיות האנרגיה
!משנה את כללי המשחק

אנטנות

תחזוקה אווירית לתשתיות הנדסה ואנרגיה


עיבוד כלל המידע הנאסף ע"ג
תוכנת לניהול תחזוקת הפרויקט

תוכנת ניהול תחזוקה

איתור פגמים נסתרים 


איתור פגמים באמצעות מצלמות
תרמיות וחיישנים מיוחדים

טכנולוגיות קצה


נגישות לכל אתר, בכל תוואי. שימוש במצלמות ייחודיות ובתוכנות עיבוד

בקרה וסקירה של קווי מתח

tuce-220991-unsplash
target
אנטנות
תקלה באנטנה
target
mario-caruso-770233-unsplash

 מתקני תקשורת

אנטנות

בדיקת תקינות מתקני תקשורת 360° באמצעות רחפן

תחזוקת המתקן
איתור שחיקות, סדקים ובלאי באמצעות צילום אווירי מרחפן.

מצלמות ייחודיות
איתור תקלות באמצעות מצלמות טרמיות ומצלמות מולטיספקטראליות.

שיפור הנגישות
באמצעות הרחפן ניתן להגיע למתקנים עם קשיי נגישות ובגובה רב.

בקרת אתרי וציוד תקשורת

מיפוי אוויר

FlyTech's Smart Inspection Systems (S.I.S)

1

2

3

4

cell-tower
drone
computer
analysis11_edited

מתקן תקשורת

צילום ומיפוי אווירי

התוצרים מעובדים באפליקצייה

דו"ח ותוצרים מוצגים ונשלחים למנהלים

מתקן תקשורת - דו"ח בקרה
*להמחשה

example report

הלקוחות שלנו

מדגם מתוך הארגונים והחברות הנעזרות בשירותינו

bottom of page